Tabula Cebetis Exegese

Allgemein

Tabula Cebetis Exegese, 2022-23, Oil on canvas, 300 x 280 cm.